Friday, April 26, 2013

Lẫn lộn

Sống có mục đích nhưng làm việc mà không có mục đích thì như bơi giữa biển.
Trong kinh doanh tôi thấy lợi nhất là tạo ra các mục tiêu ngắn hạn, hoàn thành nó sau đó lại hoàn thành mục tiêu mới. Tất nhiên là các kế hoạch nhỏ nằm trong kế hoạch chiến lược lớn của công ty.
Chán ! Vì kế hoạch nhỏ làm k xong lại phải care sang kế hoạch lớn.